Drogi Kliencie i Użytkowniku!

Troszczymy się o Twoją prywatność i bezpieczeństwo. Cieszymy się, że korzystasz z naszych usług i serwisów. Chcielibyśmy zapewnić cię, że szanujemy Twoją prywatność w związku z czym udostępniamy niniejszą politykę przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności), abyś wiedział w jakim zakresie Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzystasz z naszych usług lub serwisów.

Informacje wstępne:

 • Polityka Prywatności firmy Human Nation Marek Lachowski ul. Kozia 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471995290, REGON: 240231506 zwanej dalej “Human Nation” jest zborem wszystkich naszych ogólnodostępnych polityk związanych z danymi osobowymi.
 • Za każdym razem, kiedy w tej Polityce używamy określenia Serwis to rozumiemy serwis internetowych dostępny pod adresem https://ilovebb.pl.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Human Nation odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest firma Human Nation Marek Lachowski ul. Kozia 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471995290, REGON: 240231506 . We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sklep.ilovebb@gmail.com.

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski przysługujące podmiotom danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Klientów i Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Human Nation realizuje prawa klientów, użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Klient, Użytkownik ma prawo do:

 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że istnieją istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym).
 • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: sklep.ilovebb@gmail.com. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa;
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Jak i skąd zbieramy dane osobowe

Korzystanie z naszych usług lub Serwisu może wiązać się z przekazaniem nam Twoich danych osobowych. Dane to pozyskujemy z następujących źródeł:

 • Dane zbierane podczas kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku kiedy wybierzesz, kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego w naszych Serwisie, będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Podczas zakładania konta na serwisie. W przypadku skorzystania z tej usługi będziemy przetwarzać Twój adres e-mail.
 • Podczas składania zamówień w serwisie. W przypadku zamówienia towarów on-line będziemy przetwarzać Twoje dane rozliczeniowe lub dane do wysyłki takie jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail a jeśli zamówisz w imieniu firmy to również jej dane.
 • Dane zbierane w sposób automatyczny. Podczas Twojej wizyty na naszych Serwisie gromadzimy także dane zawarte w logach systemowych i wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów oraz do celów analitycznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez nasze Serwis. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).
 • Pozostałe źródła pochodzenia danych. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji telefonicznie lub mailowo to w niektórych przypadkach zapisujemy Twój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwę firmy. Wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
 • Jeśli “polubisz” nasz profil w sieci społecznościowej to będziemy przetwarzać między innymi twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub wybrany przez ciebie nick) oraz wizerunek w postaci Twojego aktualnego zdjęcia profilowego.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne, systemy powiadomień o nowościach;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Human Nation podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Z wszystkimi podwykonawcami przetwarzającymi powierzone dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mamy aktywne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a firmy zlokalizowane poza obszarem weryfikujemy, czy spełniają standardy adekwatne do przepisów obowiązujących w Europie.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z korzystaniem z naszych usług nabędziesz od nas za opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje ujawnione na fakturze dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody lub do czasu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od czasu ostatniej aktywności. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres do 2 lat. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Wszelkie dane jakie nam przekazałeś kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego będziemy przechowywać przez 10 lat. Dane z profili społecznościowych będą przechowywane do momentu, kiedy osobiści nie zrezygnujesz z tych usług poprzez “wypisanie się” lub do czasu do kiedy będzie prowadzony ten Serwis.

Profilowanie

Nie używamy profilowania.

Polityka Cookie

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub narzędzia firm trzecich jakie wykorzystujemy zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych.

Do czego wykorzystujemy Cookie:

 • Do celów analitycznych. Informacje te pozwalają nam na przykład na udoskonalenie oferowanych przez nas usług, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz wybór optymalnej formy reklamy. Pliki typu Cookies wykorzystywane są do celów generowania statystyk oglądalności strony oraz dla zapewnienia wygody podczas przeglądania strony.
 • Do zapewnienia określonej funkcjonalności Serwisu. Przykładowo zapisujemy Twoją zgodę na wykorzystanie przez nas plików Cookie aby nie pytać cię przy każdej kolejnej wizycie o to samo.

Jak informujemy o wykorzystywaniu plików Cookie?

Odwiedzając nasz Serwis po raz pierwszy informujemy Cię na specjalnym pasku informacyjnym, że korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.

Własne pliki Cookie

Plików Cookies wykorzystywane przez nasze Serwis będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego przez okres do 1 roku.

Cookie podmiotów trzecich

W naszym Serwisie używamy następujących narzędzi działających w oparciu o pliki Cookie:

 • Google Analitycs oraz doubleclick.net dostarczanego przez Usługi są świadczone przez firmę Google LLC („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy Cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Plików Cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego, w zależności o pliku Cookie stosowanego przez Google przez okres do 2 lat.

Za pliki Cookie tworzone przez narzędzia podmiotów trzecich Human Nation nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu.

Wyłączenie plików Cookies na swoim komputerze

Jako użytkownik możesz w każdej chwili skasować i zarządzać plikami Cookie samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Zmiany w polityce

Human Nation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Human Nation będzie informowała stosownym komunikatem na Stronie internetowej.

Wersja 1.0
13.11.2018